“Zeytinlik silah tutu?turarak foto?raflar yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”

“Zeytinlik harekât?nda Obama bizi aldatt?”

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadele
ediyoruz!”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Türkiye’nin Mümbiç’e yönelik düzenlemeyi
planlad??? ‘Zeytinlik Harekât?’nda, eski ABD Ba?kan? Barack Obama’n?n
“Türkiye’yi aldatt???n?” söyledi. “Biz üzerimize dü?eni yapt?k
ama onlar yapmad?” diyen Erdo?an, “Mümbiç’te Kürt yoktur, yüzde 95’i
Arapt?r. Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Araplar?
oradan kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z” ?eklinde konu?tu.

Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin
Kuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlara neden ‘Zeytin
Dal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?. “13-15 ya??ndaki çocuklar?,
ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n? yay?nlayan bir
örgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an, “Zeytin bizim
inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu
zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve
böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diye konu?tu.

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadele
ediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar? kaydetti:

“Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak
kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15
ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar
yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”

“7-8 ?ehit var”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) 7-8 ?ehidi
oldu?unu söyleyen Cumhurba?kan?, “Tespit etti?imiz kadar?yla, kar??
taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi” ifadesini kulland?.

 

“Derdimiz
toprak de?il, Suriyelilerin evlerine dönmesi”

“Ya
çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok” diyen
Erdo?an, “Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletin
tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, bu
insanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir” aç?klamas?nda bulundu.

 

Muhtarlar
toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an’?n aç?klamalar? ?öyle:

 

Bu ay sonu
itibar?yla muhtarlar?m?zla bulu?mam?z?n 3. y?l?n? geride b?rak?yoruz. Ülkemiz
ve dünya tarihinde örne?i olmayan geni? tabanl? kucakla?maya e?lik etti?iniz
için her birinize ayr? ayr? ?ahs?m, milletim ad?na te?ekkür ediyorum.
Ülkemizdeki 50 bin muhtar?n tamam?yla bir araya gelene kadar bu bulu?malar?m?z?
sürdürece?iz.

 

“Afrin
ad?m ad?m kontrol alt?na al?n?yor”

Yine tarihi
bir hadiseyi tüm s?cakl??? ya?ad???m?z ?u günlerde sizlerle dertle?mek üzere
bir araday?z. Afrin’i teröristlerden temizlemek için ba?latt???m?z ve Zeytin
Dal? ad?n? verdi?imiz operasyon ba?ar?yla sürüyor. TSK’ya ait birliklerle
bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli karde?lerimizden olu?an ÖSO unsurlar?
ad?m ad?m Afrin’i kontrol alt?na al?yor. Son terörist etkisiz hale
getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. S?n?r güvenli?imiz elbette
önemlidir. Vatanda?lar?m?z?ncan ve mal güvenli?ine kasteden s?n?r ötesi
tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmen
karde?lerimizin gelece?ini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

 

Gözümüzün
içine bak?la bak?la bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda de?iliz
demi?tik. Bizim s?n?r güvenli?imizi sa?lama gayretimizi çarp?tmaya çal??anlar
dört bir koldan sald?r?yor. Afrin’i Kürt karde?lerimize kar?? gibi göstermeye,
kimi bizi Suriye’yi i?galle suçlamaya çal???yor. ?imdi altyap?s? ile e?itimi
ile aya?a kald?rd???m?z Rai, Cerablus, El Bab aras?ndaki alana 100 bine yak?n
karde?imiz geri dönüp normal hayat?n? sürdürmeye ba?lad?. Afrin’de de ayn? ?ey
olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutaca??z, sonra da oray? ya?anabilir hale
getirece?iz. Kimin için 3.5 milyon benim ülkemde ya?ayan Suriyeli karde?lerim
için. Biz asl?nda kimin nerede durdu?unu gayet iyi biliyoruz. I??D bahanesi ile
Afrin’i terör koridoruna teslim etmek isteyenler I??D’le birlikte aç?k ?ekilde
sava??yorlar. Bunlar?n birbirinden fark? yok. Al PYD’yi, YPG’yi vur I??D’e. Hiç
birbirinden fark? yok. O da terörist, o da terörist. Bir madalyonun iki yüzü
gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar i?lerine geldi?inde birini,
i?lerine geldi?inde ötekini uzat?yor.

 

Biz bu
I??D  belas?n? öyle veya böyle
kendimizden uzak tutar?z ama ayn? ?eyi y?llard?r bizim mücadelemizi engellemek
için ellerinden gelen her ?eyi yapan di?er ülkeler yapabilir mi? Bizim kimlik
bilgilerini verdi?imiz teröristleri bile kontrol alt?nda tutmay? beceremeyip
kanl? eylemlerle maruz kalm??lard?r. Çok daha kanl? teröristlerle muhatap
olduklar?nda neler yapabilece?ini görece?iz. Yolcular?m?z Almanya’dan
Türkiye’ye dönü? yap?yorlar, PKK terör örgütü havaliman?nda tekme tokat,
ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle
güvenlik olabilir mi? Senin en güvenli?i oldu?un yer havaliman?. Nereye kadar?
Nas?l olacak bu? Söyledi?imiz zaman da, “olmuyor ha, do?ru de?il ha”
Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalal?m? Bu nas?l hukuk? Yol güvenli?i yoksa
sen nas?l devletsin, sormazlar m?? Kusura bakmay?n, biz bu gerçekleri de
söyleyece?iz.

 

“Postmodern
Haçl? Seferleri’nin yeni i?birlikçileri”

Kobani’de Ayn
el Arab’da, hükümetimize s???nan yüz binlerce karde?imiz bölge I??D’den
temizlenmesine ra?men evlerine geri dönmüyor. Çünkü, belki görünü?te I??D gitti
ama oraya bir ba?ka terör örgütü çöreklendi. Bunlar barbar, katil, h?rs?z, ?rz
dü?man?. Bunlar postmodern haçl? seferinin yeni i?birlikçileri.

 

Biz Afrin’de
asl?nda tüm insanl???n dü?man? bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Ate?
alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak kullanan bu
zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15 ya??ndaki
çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar yay?nlayan
bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.

 

Zeytin Dal?
Harekât? ad? neden verildi?

Zeytin Dal?
operasyonu. Zeytin bizim inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda
özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik
ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k.

 

“Bizden
ba?ka ‘Dur’ diyen yok”

Gerçekten
terörizmle mücadeleyi ve insan haklar?n? savunanlarla, bu kavramlar? istismar
ederek kendi projelerini hayata geçirenlerin ayr?m?n? bu süreçte daha iyi
yapaca??z. Türkiye, sadece kendi s?n?rlar?n? korumakla ve 1000 y?ll?k
karde?lerine gövdesini siper etmekle kalm?yor. ?nsanl???n onurunu da
kurtar?yor. Oluk oluk kan ak?tan bu oyuna bizden ba?ka “Dur” diyenin
olmamas?n? üzüntüyle kar??l?yoruz. Biz, Zeytin Dal? operasyonuyla bölgemiz
üzerinde farkl? emelleri olan güçlerin oyununu bir kez daha bozmu? olduk.
?n?allah Mümbiç’ten ba?layarak bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu
musibetten tamamen temizleyece?iz.

 

“Obama
bizi aldatt?”

Bak?n?z say?n
Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik harekât? vard?. Zeytinlik harekât?nda da
Obama bizi aldatt?. O harekât da Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekât?yd?.
Biz üzerimize dü?eni yapt?k ama onlar yapmad?. Mümbiç’te Kürt yoktur, yüzde
95’i Arapt?r. Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?.
Ad?n? da Kürt devleti kokuyorlard?. Ya orada Kürt yok ki, ayn?s?n? Kobane’de
yapt?lar. Araplar? oradan kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z. Bunlar?
söyleyince rahats?z oluyor beyler. Kusura bakmay?n, biz do?ruyu her yerde
söyleyece?iz.

 

“ÖSO ile
birlikte 7-8 ?ehidimiz var”

De?erli
karde?lerim, tabii biz bu ad?mlar? atarken, kararl?l?kla bu yolda yürümeye
devam ederken, her mücadelede biliyoruz ki bunlar?n bir bedeli vard?r. Bunlar?
görece?iz. 2015’ten bu yana terörle mücadelede s?n?rlar?m?z içinde 1100 ?ehit
verdik. F?rat Kalkan?’nda 22 ?ehit verdik. Zeytin Dal? operasyonunda da
?ehitlerimiz, gazilerimiz. Ama ?u an özellikle ÖSO ile birlikte 7-8 ?ehidimiz
varsa, evet, tespit etti?imiz kadar?yla kar?? taraftan da 268 ki?i etkisiz hale
getirildi. Bunlar?n kökünü kaz?yaca??z.

“Derdim, ülkemde ya?ayan 3.5 milyon Suriyelinin topraklar?na
dönmesidir”

Ya çekip
gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok. Bizim derdimiz oran?n
topraklar? de?il, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli
benim ülkemde ya??yor, bu insanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir.

Hamd olsun bizim askerimiz, polisimiz, korucular?m?z, ÖSO’daki karde?lerimiz,
her ?eyden önce ?ehadeti ?ereflerin en büyü?ü olarak gördükleri için ölümün
üzerine üzerine gidiyorlar. Rabbim, hayatlar?n? feda eden ?ehitlerimizin diri
olduklar?n? müjdeliyor.

Zaten öyle oldu?u zaman orada ne var? Orada iman tecellisi var. ??te orada
ölümü korkutursun, ölümden korkmazs?n. ?u anda mehmetçiklerimizi ben öyle
görüyorum. ??te bu sabah mehmetimizle yapan röportajlara bakt???m?zda; biz
Afrin’e dü?üne gidiyoruz diyorlar. Buna inanmak öyle s?radan, herkesin kâr?
de?il. Ama bizim mehmetimizin yeti?mesi elhamdülillah böyle.

Dünyada bizden ba?ka, ucunda ?ehadetin oldu?u bir mücadeleye böylesine a?kla, sevdayla
ko?an bir millet tan?mad?m, tan?m?yorum