Xiaomi ng??i dùng có th? s? d?ng

Xiaomi v?a gây c?n s?c t?i th? tr??ng Vi?t khi tung ra m?u smartphone giá c?c r? ch? 1,79 tri?u ??ng và h?a h?n “phá ??o” phân khúc ph? thông. V?y chi?c Xiaomi Redmi 5A có gì khi?n cho hãng t? tin chi?m ???c tình c?m ng??i dùng ??n v?y. Xiaomi Redmi 5A c?u hình “kh?ng” trong t?m giá?? có m?t s?n ph?m s? h?u RAM t? 2 GB, chip Qualcomm hay màn hình 5 inch tr? lên thì ng??i dùng ph?i b? ra không d??i 3 tri?u ??ng. Th?m chí ? th?i ?i?m hi?n t?i m?t s?n ph?m ? giá t? 2 ??n 3 tri?u ??ng c?ng không có b?t kì c?u hình trên, v?n ?âu ?ó RAM d??i 1,5 GB và dùng chip MediaTek.Nh?ng chi?c Xiaomi Redmi 5A ?ã ???c trang b? vi x? lý Qualcomm Snapdragon 425 64-bit, RAM 2 GB và b? nh? trong 16 GB. Trong ?ó có, b? vi x? lý 4 nhân v?i t?c ?? xung nh?p lên t?i 1,4GHz và GPU Adreno 308 giúp chi?c máy d? dàng “cân” ???c nh?ng dòng game ??nh nh?t. ?ây là m?t nhi?m v? b?t kh? thi ??i v?i các dòng s?n ph?m smartphone phân khúc giá r?. Cùng v?i màn hình 5 inch ??t ?? phân gi?i HD, áp d?ng công ngh? m?i gi?m l??ng ánh sáng xanh ?? ng??i dùng ch?ng m?i m?t vào ban ?êm.Xiaomi Redmi 5A Pin kh?ng h?nPin c?a máy ???c xem là y?u ?i?m ??i v?i h?u h?t các s?n ph?m trong phân khúc ph? thông và ??c bi?t các m?u máy có giá d??i 2 tri?u ??ng là ?i?u quá xa v?i. Nh?ng v?i chi?c ?i?n tho?i Xiaomi Redmi 5A này l?i ???c hãng ti?p t?c ghi ?i?m v?i dung l??ng pin khá kh?ng lên ??n 3000 mAh. Giúp cho ng??i dùng có th? s? d?ng t?t khi xem phim, nghe nh?c và th?m chí l??t web c? ngày.M?c dù giá khá r? nh?ng hãng Xiaomi ?u ái trang b? thêm ph?n m?m ?? t?i ?u hóa giúp cho th?i gian ch? lên ??n 8 ngày và th?i gian ch?i video lên ??n 7 gi?.Xiaomi Redmi 5A camera có l?y nét theo phaT??ng ch?ng ch? có c?u hình kh?ng ?? ?? “phá ??o” th? tr??ng nh?ng hãng Xiaomi này còn trang b? thêm cho Xiaomi Redmi 5A camera ?? phân gi?i cao, khi?n cho thi?t b? này tr? thành tâm ?i?m chính trong phân khúc ph? thông.Xiaomi trang b? cho máy camera sau ?? phân gi?i 13 MP v?i tính n?ng l?y nét theo pha cho phép b?t nét nhanh. Camera này s? h?u kh?u ?? 2.2, cho kh? n?ng thu sáng t?t ?? ??m b?o ?? nét cao cho b?c ?nh.? m?t tr??c, Xiaomi Redmi 5A trang b? camera selfie v?i ?? phân gi?i 5 MP và kh?u ?? 2.0Xiaomi Redmi 5A s? d?ng 4G và 2 SIM 2 sóngH?u nh? các nhà m?ng l?n t?i Vi?t Nam ?ã tri?n khai k?t n?i 4G ??n ng??i dùng, giúp ng??i dùng gia t?ng tr?i nghi?m s? d?ng d?ch v? ?a ph??ng ti?n và tính n?ng này ???c hãng ?i?n tho?i này ?u ái trang b? cho Redmi 5A.Con chip Snapdragon 425 dùng modem X6 LTE, cho ra t?c ?? 4G cao nh?t là Cat 4 v?i 150 Mbps download và 75 Mbps upload. => Giúp cho b?n có th? k?t n?i m?ng di ??ng t?c ?? cao khi so v?i nh?ng thi?t b? ph? thông khác hi?n ch? h? tr? m?ng 3G.Ngoài ra, Xiaomi còn trang b? cho máy 2 SIM 2 sóng, h? tr? k?t n?i Wi-Fi, khe c?m th? nh? m? r?ng.Lý do nên mua Xiaomi Redmi 5A t?i MaxmobileTrung tâm có ch? ?? b?o hành dài h?n, lên t?i 12 tháng. Bao test 1 ??i 1 trong 15 ngày.H? tr? nâng c?p ph?n m?m, cài ??t ROM mi?n phí.Dán màn hình ch?ng x??c  tr?n ??i máy.T?ng Dán c??ng l?c & ?p l?ng trong su?t khi mua kèm gói B?o hành Vàng.H? tr? mua Xiaomi Redmi 5A tr? góp 0?  Ship COD toàn qu?c.Cài ??t ?ng d?ng tr?n ??i máyTrung tâm Maxmobile là trung tâm bán Xiaomi Redmi 5A giá r? nh?t th? tr??ng, b?n hãy ??n c?a hàng ?? tr?i nghi?m th?c t? siêu ph?m và mua Xiaomi Redmi 5A nhanh chóng v?i các ch? ?? h?u mãi b?o hành t?t nh?t ngay hôm nay.