Diyarbak?r Okkan, polislerin her zaman sporda, hayatta

Diyarbak?r Emniyet
Müdürü Ali Gaffar Okkan, 17 y?l önce bugün hain bir sald?r?ya u?rayarak ?ehit
edildi.

 1952 y?l?nda Sakarya’n?n
Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Polislik mesle?i küçük ya?lardan itibaren
hayaliydi. 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak ?zmir ?l
Emniyet Müdürlü?ü’nde Komiser yard?mc?s? olarak göreve ba?lad?. 1.5 y?l sonra
terörle mücadele ?ubesine geçen Gaffar Okkan, 1983’te ?anl?urfa’ya tayini
ç?kt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

12 Eylül döneminin sars?nt?lar? devam ederken, o ve ekibi
be? faili meçhul cinayeti ayd?nlatt?. Ali Gaffar Okkan, polislerin her zaman
sporda, hayatta ba?ar?l? olmalar?n? dilerdi. Özellikle meslekta?lar?n?n daima
halkla iç içe bulunmalar?n? isterdi. Polislerin halktan uzak olamayaca??n?
söyler, ekip arkada?lar?n? tavsiyeleriyle yönlendirirdi.

D?YARBAKIR HALKININ
AB?S?, KARDE?? VE DOSTUYDU

1991 y?l?nda Kars’ta göreve ba?layan Ali Gaffar, bir emniyet
müdürünün asla yaz?l? metne ba?l? kalamayaca??na inan?rd?. Bu ö?retisiyle
ya?ayan Okkan, 1997’de Diyarbak?r’a atand?. Bölgedeki s?k?nt?l? durumu f?rsata
çevirmek istedi. Göreve ba?lar ba?lamaz ilk i? olarak Emniyet Müdürlü?ü’nü
da??tt? ve her mahallede emniyetin binas? olacakt?. O dönem kimsenin bilmedi?i
MOBESE kameralar?n? ?ehre yerle?tiren Gaffar Okkan, güvenli?i en üst seviyeye
ç?kart?rken ayn? zamanda kad?n polislerin soka?a ç?kmas?na imkan sa?lad?.

Her hafta Diyarbak?r esnaf?n? ziyaret eden Okkan, halka
telefon numaras?n? verdi ve s?k?nt?l? anlar?nda çekinmeden aramalar?n? istedi. Önünde
ceket iliklenmesine izin vermedi.

AL? GAFFAR,
H?ZBULLAHLA KAR?I KAR?IYA GELD?

Ali Gaffar, Hizbullah terör örgütüyle mücadelede kararl?l?k
gösteriyor, Ankara’da bakanlar?n bu konuyu gündemlerine almalar? için mücadele
veriyordu. Operasyonlar?n arkas? kesilmiyordu. 17 Ocak 2000’de ?stanbul’da bir
çat??mada Hizbullah’?n lideri Hüseyin Velio?lu öldürüldü. Gaffar Okkan,
gerçekle?en operasyonda yoktu ama istihbarat?nda büyük rol oynad?. Öldürülmesinden
k?sa bir süre önce bas?n toplant?s? düzenleyerek yirmi alt? militan?n ismini
aç?klad?. Ali Gaffar’a gelen tehditler artmaya ba?lad? ve bir suikast plan?
eline geçti.

Okkan, tehditlerin artmas?na ra?men z?rhl? araç kullan?m?n?
kabul etmedi ve buras? benim evim, bana burada bir ?ey olmaz diyordu. Ama hainler
emellerine ula?t?. 24 Ocak 2001, ak?am vakti puslu bir havada u?rad??? suikast
sonucu kendisi ve be? polis arkada?? ?ehit edildi.

AL? GAFFAR’I VE
ARKADA?ALARINI BÜTÜN D?YARBAKIR U?URLADI

Cenazesi görülmemi? bir kalabal?kla u?urlanan Gaffar Okkan,
Diyarbak?r halk? için e?i benzeri gelmemi? tek emniyet müdürü oldu. Cenaze günü
bütün kent kepenkleri açmad?, minibüsçüler yola ç?kmad?. Çünkü halk onda
devletin ‘baba’ özelli?ini tan?d?.