Altayl?’dan Ahmet Hakan’a “Z?rca”

Habertürk gazetesinin deneyimli yazar? Fatih Altayl?, Hürriyet gazetesinin
çok okunan yazarlar?ndan Ahmet Hakan’? sert ?ekilde ele?tirmeyi aral?ks?z
sürdürüyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bugünkü kö?esinde Ahmet Hakan’? bir kez daha hedefe koyan Fatih Altayl?, Ahmet
Hakan’?n dün yay?mlanan yaz?s?nda geçen baz? sat?rlar? oldukça sert bir ?ekilde
ele?tirdi.

Altayl?’n?n yaz?s?nda kulland??? bir kelime okurlar?n oldukça dikkatini çekti.

Altayl? yaz?s?n?n bir bölümünde Ahmet Hakan’? “z?rca” olmakla itham ediyordu.

Z?rca sözcü?ünün ne anlama geldi?ini bilmeyen okurlar?m?za yard?mc? olal?m.
Z?rca kelimesi argoda “z?r cahil” kelimesinin k?saltmas? olarak kullan?l?yor.

Habertürk yazar? Fatih Altayl?’n?n bugünkü kö?e yaz?s?n?n ilgili bölümü ?öyle:

SAÇMALAMA ÖZGÜRLÜ?Ü 

GENELKURMAY
Ba?kan?’n?n operasyonu yönetirken çekildi?i söylenen görüntüleri Ahmet Hakan Beyefendi “be?enmemi?”.

Diyor ki: “Bu
foto?rafta teknoloji eksik.”

Diyecek iki
kelam?m var bu “z?rca” ya.

– Ahmet Bey,
orada atari oynam?yorlar. Hollywood filmlerindeki haval? komuta manzaralar?n?
yaratmaya çal??m?yorlar. Ciddi bir i? yap?yorlar. Bin Ladin’in ele geçirildi?i
operasyonu izleyen ABD Ba?kan? ve komuta heyetinin görüntülerini gördün mü
bilmiyorum.

Tahta bir
masa üzerindeki eski bir ekran?n ba??ndayd?lar. Film çevirmiyorlar, ciddi bir
i? yap?yorlar. Senin zannetti?in gibi “hava atm?yorlar”. Bu bir….

– Gelelim
ikiye. Niyeyse Kemal K?l?çdaro?lu’nu ele?tirmi?sin, harekât?n ba?lad???
gün Almanya’da düzenlenen bir toplant?ya kat?ld? diye. TBMM’de Afrin
harekât?yla ilgili özel bir oturum vard? da Kemal K?l?çdaro?lu ona
kat?lmay?p Almanya’ya m? gitti? Afrin harekât? ba?lad? diye sen tavla
partilerine ara m? verdin!