Adolf liseyi terk etti. Viyana Güzel Sanatlar

Adolf 
Hitler

Adolf Hitler 20 Nisan 1889’da Alois
Hitler ve Klara Pölzl’in Yukar? Avusturya’da Braunau am Inn da do?mu?tur.
Annesi ev kad?n? babas? ise gümrük memuruydu. Babas? i?iyle her zaman gurur
duymu?tur. Annesi ile babas? akraba oldu?undan özel izinle evlenmi?ler. Annesi
ile babas? aras?nda yirmi üç ya? fark vard?r annesi küçüktür. Babas? ile annesi
aras?ndaki ya? fark? çok fazlad?r ki bu durum ku?ak olarak Hitlerin babas?ndan
çok annesine yak?n olmas?n? ve daha iyi duygusal ve sosyal ili?kiler
geli?tirmesine neden olmu? olabilir. Çünkü baba figürü ya?l? ve örnek
al?nabilecek durumda bir ki?i de?ildir onun için. Babas? alkole dü?künlü?ü ile
bilinir hatta baz? kaynaklarda ayya? oldu?u söylenir. Sarho?ken çocuklar?n?
kar?s?n? ve hatta köpeklerini dövermi?. Hitler de muhtemelen bu dayaklardan
nasibini alm??t?r. Babas?n?n ?iddete olan dü?künlü?ü Hitler için birçok
tramvaya neden olmu? ve sa?l?kl? bir geli?im süreci geli?tirmesinde ki en
önemli bariyerlerden birisi olmu? olabilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Babas?n?n  memur olmas? sebebiyle okul y?llar? birçok
?ehirde geçer. Ba?lang?çta ba?ar?l? bir ö?rencidir. Babas? memur olmas?n? ister
kendisi ise ressam Lise birinci s?n?fta kald?, iyi olan dersleri resim ve beden
e?itimiydi tarih derslerini de seviyordu.

Babas? 1903 te öldü Hitler on dört
ya??ndayd?. Liseyi bitirmeye çal??t? ama olmad? liseyi terk etti. Viyana Güzel
Sanatlar Akademisine girmek istedi ba?vurdu fakat ressaml?k için yetenekli
olmad??? fakat mimarl??? deneyebileceklerini söyledi hocalar. Ancak lise
diplomas? yoktu.

Annesi Hitlere kar?? çok sevecen
bir anneydi Annesi meme kanseri nedeniyle ölünce Hitler çok derin bir üzüntüye
kap?ld?. Tekrar akademiye girmek için ba?vurdu sonuç yine ba?ar?s?zl?kt?. Bir
süre paras?zl?k çekti hatta bir i?te çal??t? i?çilerle anla?amad???n? söyler
Onlar? muhtemelen kendi s?n?f?ndan görmüyordu a?a??l?yordu. Adolf  may?s 1912 de Münih’e gitti. Adolf gerçek
Almanya’da ya?amay? hep çok istedi bu durum Avusturya’daki askerlik görevinden
de kaçm?? oldu fakat bir süre sonra yakalan?p tutukland? ancak yap?lan fiziksel
inceleme sonucunda askerlik yapamayaca?? raporu verildi. Tekrar Münih’e döndü.
Birinci Dünya sava??nda sava?mak için izin ricas?nda bulundu ve sava?a kat?ld?.
Asker iken çok ba?ar?l? oldu ve hiçbir ?ekilde yak?nmadan görevini yerine
getirdi. Hatta ba?ar?s?ndan dolay? ödüllendirildi. Ancak rütbesi yeterli
liderlik özelliklerine sahip olmad??? gerekçesiyle yükseltilmedi ise de gerçek
nedenin Alman vatanda?? olmamas? olabilir.

Hitler sava??n bitimine yak?n
zehirli gaz sald?r?s?ndan geçici körlük ya?ad? fakat birçok ki?i bunun
sald?r?dan de?il geçirdi?i histeri krizinden oldu?unu söylemi?tir. Hitler bu
süreçte hayat?n?n amac?n?n Almanya’y? kurtarmak oldu?una ikna oldu. Oysaki hala
alman vatanda?? de?ildi ona ra?men tam bir vatanseverdi. Kas?m 1918 Almanya’n?n
teslim olmas?yla ?oka u?rad?. Sorumlu olarak da politikac?lar? gördüler ve
bunlara kas?m suçlular? dediler. Versay anla?mas? a??r ekonomik yapt?r?mlar
uygulad?. Hitler ve partisi Versay Antla?mas?’n?n getirdi?i yükümlülükleri
propaganda arac? olarak kulland?. Hitler sava? sonras? orduda kald? ve kendini
politik aç?dan güçlendirmek için de?i?ik e?itimler ald?.

Almanya’n?n yenilgisi için günah
keçileri belirlendi bunlar, ulusla Musevi halk? komünistler ve parti çemberi
d???ndaki politikac?lar olarak belirlendi. Hitler politikac? aras? Anton Drexlerin
politik fikirlerine hayrand?r. Anti- semihtik, milliyetçi ve Marksizm kar??t?
bu fikirler Hitlerin fikri yap?s?n? olu?turdu.

Daha sonra Eckart ile tan??t? bir
tür ak?l hocas? oldu.1920 de ordudan ayr?ld? ve parti i?leriyle u?ra?t?. Birçok
ki?i önünde konu?malar yapt?. Partinin amac?; Yahudi toplumunu ortadan
kald?rmakt?. Parti içinde gücü artt?kça diktatör tav?rlar? bahane edilerek
partiden uzakla?t?r?ld? fakat yeniden geri geldi çünkü parti onun gidi?iyle güç
kaybetmeye ba?lam??t?. Elbette dönü?ü lider olarak oldu ve führer ilan edildi
partinin ad? Nasyonal Sosyalist Alman ??çiler olarak de?i?tirldi.1924 de
tutukland? be? y?l hapis yatt?. Sonra serbest kald?.1928 de 12 milletvekili ile
meclise girdi. 1929 ekonomik bunal?m?ndan sonra oylar?n? artt?rd? 107
milletvekili ile meclise girdi.1932 de genel seçimde oylar?n %37 sini alan Nazi
partisi koalisyon kuramay?nca tekrar seçimlere gitti. 27 ?ubat 1933 te Hitler
kendi partisi ve milliyetçiler d???ndaki bütün partilerin çal??malar?n?
durdurdu. Sonra yap?lan seçimlerde oylar?n %44 ünü alarak iktidara geldi ve
ç?kartt??? kanunlarla yasama ve yürütme yetkilerini ele ald?. Almanlar?
etkilemeyi ba?ard? ve kendisini Almanya’n?n büyük lideri ilan etti. Tüm halk?
Alman ?rk?n?n üstünlü?üne inand?rd? ve Yahudileri hedef gösterdi. Ekonomiyi
düzeltmeye çal??t? otobanlar yapt?. Yahudi, çingene ve engelli insanlar?
öldürttü. Almanca konu?an herkesi bir çat? alt?nda birle?tirmek için Polonya ve
Çekoslovakya’y? i?gal etti. Fakat ikinci dünya sava??nda yenildi. Ruslar hükümet
Ba?kanl???na yakla?t???nda kendi kafas?na bir ku?un s?karak intihar etti. Bir
gün önce evlendi?i Eva Broun ve Hitler’in cesetleri yard?mc?lar? taraf?ndan
yak?ld? ve hatta Hitlerin iste?i ile köpe?i Blondi de zehirlenerek öldürüldü.   

Nelson Mandela

18 Temmuz 1918 y?l?nda do?mu?tur.
Sorun getiren ba? belas? anlam?na gelen Rolihlahla idi ad?. Babas? Henry Thembu
kabilesinin ?efiydi. Babas?n?n dört kar?s? ve toplam on üç çocu?u vard?.
Mandela’n?n annesi üçüncü e? olan Nosekeni Fannydir. Mandela Kuzey Afrika’n?n
Transkei bölgesinde küçük bir köyde do?mu?tur. Mandela biraz büyüyünce çobanl?k
yapt? hayvanlar? çok severdi. Annesinin okuma yazmas? yoktu Nelson bölgenin
ilkokuluna ba?lad?. Uslu ve çal??kan bir çocuktu. Ö?retmeni ona Nelson ad?n?
verdi. Nelson dokuz ya??ndayken babas? öldü. Babas? öldükten sonra kabilenin
ba??na geçen yönetici Mandela’n?n e?itimi ile ilgilendi. Bu durum kabile
örgütlenmesinde do?ald?r kabile bir nevi akrabad?r yeni yönetici de Mandela’y?
kendi çocu?u gibi görüyordu. Onu Büyük yerli köyündeki okula gönderdi orada
e?itimine devam etti. Okul ç?k??lar?nda arkada?? ile beraber k?rlarda çobanl?k
yapar köy i?lerinde yard?mc? olurdu. Ak?amlar? kabile büyükleri ate?in
etraf?nda eski günlerden konu?urlard? ve beyaz adam gelmeden önceki o özgür
günleri anlat?rlard?. Muhtemelen Nelson bu konu?malardan bir hayli
etkilenmi?tir. Özgürlük ate?i bu y?llarda yüre?inde harlanmaya ba?lam??t?r.

Nelson e?itimine devam etti ve
ba?ar?yla orta ve lise tahsilini bitirdi elbette siyahlar için gidilebilen en
iyi okullara gitti. Sonrada Afrika Ulusal Üniversitesine gitti. Bu arada dans
ö?rendi kad?nlarla arkada?l?k etti sosyal çevresini geni?letti. Okulunun
yemeklerinin kötü olu?unu protesto etmek amac?yla grevlere kat?ld? ve okuldan
at?ld?. Nelson Johannesburg’a gitmeyi çok istiyordu arkada??yla birlikte
gizlice kente geldiler. Kent hayallerin ?ehriydi ?ehirde beyazlar?n ya?ad???
büyük gösteri?li evler vard?. Sava? endüstrisinden dolay? ekonomik bir yükseli?
ve fabrikala?ma mevcuttu. Güney Afrika ?ngiltere’nin yan?ndayd? ve nazizme
kar?? demokrasi savunuluyordu. Bu arada Üniversiteyi uzaktan okuyarak bitirdi.

Avukatl?k staj?na ba?lad?. O
günlerde Sisuluy’la arkada? oldu. Hatta kuzeniyle evlendirdi. Karde?ini yan?na
alarak okuttu hatta annesini de yan?na ça??rd?. Nelson için aile önemlidir.
Aile hayat?n? çok sever çocuklar?yla da ilgilenirdi. Mandela e?itimine devam
edip doktora yapt?. Bu s?rada üniversitede ?rkç? ayr?mc?l??? ya??yordu. Ama en
az?ndan siyahlarda bu üniversiteye al?n?yordu çünkü di?er üniversitelerde bu
mümkün de?ildi. Üniversiteye gitmek bile zor oluyordu çünkü siyahlar için
ayr?lan otobüsler yetersizdi. Ayr?ca evleri çok küçük modern bir tuvaleti bile
yoktu ve ayr?ca s?cak suda yoktu. Beyazlar ve siyahlar?n ya?am kalite
farkl?l?klar? barizdi. Nelson ülkesinin ilk siyah avukat? unvan?n? ald?.1944
y?l?nda ?rk ayr?m?na kar??n yerli halk?n kurdu?u Afrika Ulusal Kongresine
kat?ld?.1948 y?l?nda kongrenin gençlik birli?ine sekreter ve 1950 de ba?kan
seçildi. Böylece önderlerden birisi durumuna geldi. Daha militanca bir
örgütlenmeyi savunan Mandela defalarca tutukland?, siyasi faaliyetlerde
bulunmas? yasakland?. Siyahlarla beyazlar?n bir arada ya?ad??? Güney Afrika
hayalini payla?an Komünist beyazlarla yak?nla?t? ?rk ayr?mc?l??? (apartheid)
sistemine kar?? kampanya yürüttü. Mandela 1956 y?l?nda 155 eylemciyle beraber
en a??r düzeyde vatana ihanetle suçland? hakk?ndaki suçlamalar dört y?l süren
duru?malar?n ard?ndan dü?ürüldü. Siyahlarla beyazlar? ay?ran yasalara kar??
tepkiler gittikçe sertle?ti.

1960 senesinde ANC yasad??? kabul
edildi. Di?er parti üyeleriyle birlikte saklanmak zorunda kald?.1960 senesinde
69 siyah?n polis taraf?ndan öldürüldü?ü Sharpeville katliam? bir dönüm noktas?
oldu. Bu döneme kadar bar??ç?l olan direni?inde sonu oldu. Mandela o tarihten
itibaren ANC’n?n silahl? kanad?n? kurdu. Bir süre sonrada halk? k??k?rtmak ve
hükümeti devirmeye çal??maktan tutukland? ve hapse at?ld?. Mandela Rivenio
davas? s?ras?nda yapt??? savunmas?nda ?öyle der ;-Ben tüm insanlar?n uyum ve
e?it f?rsatlara sahip ?ekilde beraberce ya?ad??? demokratik ve özgür bir toplum
idealini benimsedim. Bu u?runda ya?amak ve ula?mak istedi?im bir idealdir. Ama
gerekti?inde bunun u?runda ölürüm de. Nelson Mandela 46 ya??ndayken ömür boyu
hapis cezas?na çarpt?r?ld?.1982 y?l?nda Pollsmoor hapishanesine nakledilinceye
kadar Fox adas?nda tam 18 y?l ya?ad?. Mandela hapisteyken direni? devam etti
Mandela direni?in sembolü olarak öne ç?kt?. Hapishanede bo? durmay?p politik
e?itim s?n?flar? olu?turdu. Bu arada sürgünde olan orta?? 1980 y?l?nda
uluslararas? bir kampanya ba?latt? Mandela’n?n hapisten ç?kmas? için. Uluslararas?
toplumunda katk?lar?yla Güney Afrika hükümeti 1990 y?l?nda i?birli?i
yapabilece?i tek liderin Nelson Mandela oldu?unu idrak etti. Mandela serbest
b?rak?ld?. ANC nin siyaset yasa?? kalkt?. Bar?? için görü?meler ba?lad?.1993
y?l?nda Mandela ve Klark Nobel bar?? ödülüne lay?k görüldüler. Bundan be? ay
sonra tüm ?rklar?n kat?ld??? demokratik seçimler yap?ld? ve Nelson ezici
ço?unlukla Cumhurba?kanl???na seçildi. Nelson Mandela kindar de?ildi ?rk ayr?ma
güden eski yönetime k?rg?n ve buruk ifadeler kullanmad?.2013 y?l?nda öldü. Üç
kez evlendi be? çocu?u vard?r.